வாக்கியம்


Français phrase
Albanais fjali
Allemand Satz
Anglais sentence
Arabe جملة
Chinois 句子
Espagnol frase
Grec πρόταση
Hébreu משפט
Italien frase
Portugais frase
Roumain fraza
Russe предложение
Soninké diganta
Turc cümle
Ukrainien реченняஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு