வினைச்சொல்


Français verbe
Albanais folje
Allemand Verb
Anglais verb
Arabe فعل
Chinois 动词
Espagnol verbo
Grec ρήμα
Hébreu פועל
Italien verbo
Portugais verbo
Roumain verbul
Russe глагол
Soninké ɲangolle
Turc fiil
Ukrainien присудок/дієсловоஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு