விளங்கப்படுத்த


Français expliquer
Albanais me spjegu
Allemand erklären
Anglais explain
Arabe الشرح
Chinois 解释
Espagnol explicar
Grec εξηγώ
Hébreu להסביר
Italien spiegare
Portugais explicar
Roumain a explica
Russe объяснять
Soninké na a fatanfansi
Turc kovmak
Ukrainien пояснюватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு