வீட்டு பாடம்


Français devoirs
Albanais detyra
Allemand Hausaufgaben
Anglais homework
Arabe الفروض
Chinois 作业
Espagnol los deberes
Grec εργασία για το σπίτι
Hébreu שיעורי בית
Italien compiti
Portugais trabalhos para casa (TPC´s)
Roumain teme pentru acasă
Russe Домашние задания
Soninké Xuuto
Turc ödev
Ukrainien домашні завдання
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி