ஸ்பானிஷ் பாடம்


Français espagnol
Albanais spanjisht
Allemand spanisch
Anglais Spanish
Arabe الإسبانية
Chinois 西班牙语
Espagnol español
Grec Ισπανικά
Hébreu ספרדית
Italien spagnolo
Portugais espanhol
Roumain spaniolă
Russe испанский
Soninké esipaɲoolinxanne
Turc İspanyolca
Ukrainien іспанська моваஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மொழி