12 மாதம் முதல் 24 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகள்


Français moyens (12 mois - 24 mois)
Albanais e mesme ( 12 muaj - 24 muaj )
Allemand die Mittleren : 12-24 Monate
Anglais middle crèche
Arabe متوسط( 12 شهر- 24 شهر)
Chinois 托儿所中班 (一到二岁)
Espagnol medianos
Grec μεσσαία (από δώδεκα μηνών έων εικοσιτεσσάρων μηνών)
Hébreu מגיל שנה עד שנתיים
Italien medi
Portugais médios (12 meses - 24 meses)
Roumain grupa mijlocie (12 luni - 24 luni)
Russe средние
Soninké leminan naxadunko (na wuttu xasu tanmi do fillo katta tanpille do xasu naxati
Turc Orta
Ukrainien середня ясельна групаபள்ளிப்பருவம் மழலைக்கல்வி