புவியியல் பாடம் [geographie]

படங்களை காட்டுதல்
சமுத்திரம்
மலை
பூமி
கண்டம்
காலநிலை
கிழக்கு
நதி
கிராமப்புறம்
காடு
நாட்டின் எல்லை
மக்கள் தொகை
உலகம்
நிலத்தோற்றம்
சமதரையற்ற
குடியிருப்பவர்கள்
துருவங்கள்
கடலோரம்
கடல்
வடக்கு
மேற்கு
நாடு
ஆறு
தெற்கு
உலகஉருண்டை
உலகப்படம்
வரைபடம்
ta domaineThème TA [theme][comportement] நடத்தைஅழைப்புகள் [invitations]ஆடைகள் [vetements]ஆரம்ப பள்ளி [Élémentaire]இடம் [locaux]உடல்நலம் [sante]உணர்ச்சிகள் [emotions]உணவு [repas]கணக்கு [mathematiques]கற்றல் [apprentissages]கல்லூரி [Collège]கல்வி சுற்றுலாக்கள் [sortiesscolaires]குடும்பம் [famille]செயல்பாடுகள் [activites]சேர்க்கைகள் [inscriptions]நிர்வாகம் [administratif]நிறங்கள் [couleurs]நேரங்கள் [horaires]பள்ளிப்பருவம் [Scolarité]பாடங்கள் [matieres]பிரஞ்சு [francais]புவியியல் பாடம் [geographie]பொருட்கள் [materiel]மழலைக்கல்வி [Petite enfance]மழலையர் வகுப்பு [Maternelle]மொழி [langues]யார் [qui]