பொருட்கள் [materiel]

படங்களை காட்டுதல்
தொலைக்காட்சி
பொருட்கள்
விருப்பப் பொருள்
விருப்பப் பொருள் பை
ரப்பர் நிப்பிள்
கணினி
பை
கைப்பேசி
தூரிகை
அகராதி
உங்கள் பிள்ளையிடம் இருக்க வேண்டியது
நீங்கள் வாங்கி வர வேண்டியது
ஆவண உரை
கத்தரிக்கோல்
பள்ளிப் பை
ஃபைல்
வட்டாரி
உபகரணப்பெட்டி
வீட்டுப் பாட குறிப்பேடு
சிறிய கரும்பலகை
வரைவு குறிப்பேடு
கணிப்பான்
மூலைமட்டம்
பசை
தாள்
பெண்டிங் ஸ்டிக்
அழிப்பான்
பால்புட்டித் தூரிகை
பிரிப்பான்கள்
பாடப்புத்தகம்
காகிதம்
அடிமட்டம்
சீவிலிக்கூடு
குறிப்பேடு
பேனா
பென்சில்
ta domaineThème TA [theme][comportement] நடத்தைஅழைப்புகள் [invitations]ஆடைகள் [vetements]ஆரம்ப பள்ளி [Élémentaire]இடம் [locaux]உடல்நலம் [sante]உணர்ச்சிகள் [emotions]உணவு [repas]கணக்கு [mathematiques]கற்றல் [apprentissages]கல்லூரி [Collège]கல்வி சுற்றுலாக்கள் [sortiesscolaires]குடும்பம் [famille]செயல்பாடுகள் [activites]சேர்க்கைகள் [inscriptions]நிர்வாகம் [administratif]நிறங்கள் [couleurs]நேரங்கள் [horaires]பள்ளிப்பருவம் [Scolarité]பாடங்கள் [matieres]பிரஞ்சு [francais]புவியியல் பாடம் [geographie]பொருட்கள் [materiel]மழலைக்கல்வி [Petite enfance]மழலையர் வகுப்பு [Maternelle]மொழி [langues]யார் [qui]