இந்த வார்த்தைக்கு தமிழ்ச் சொல் இல்லை (ce mot n’existe pas en tamoul)


Français accorder
Allemand angleichen
Anglais to agree
Arabe اطباق
Chinois 配合
Espagnol acordar
Grec να συμφωνούν
Hébreu להתאים
Italien accordare
Portugais aplicar as regras de concordância
Roumain a acorda
Russe согласовать
Soninké (na a) gemundi
Turc uyumlamak
Ukrainien узгоджуватиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு