இருமொழி


Français bilingue
Allemand zweisprachig
Anglais bilingual
Arabe إزدواجي اللّغة
Chinois 双语人
Espagnol bilingüe
Grec δίγλωσσο
Italien bilingue
Portugais bilingue
Roumain bilingv
Russe билингв
Soninké xangabe konnaana
Turc çiftdil
Ukrainien двомовнийஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு மொழி