இலக்கம் (1 முதல் 9 வரை)


Français chiffre
Allemand Zahl / Ziffer
Anglais figure
Arabe عدد
Chinois 数字
Espagnol cifra
Grec ψηφίο
Hébreu ספרה
Italien cifra
Portugais valor
Roumain cifră
Russe цифра
Soninké jaatirenme
Turc rakam
Ukrainien цифра



ஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி