இலக்கம் (10-க்கு மேல்)


Français nombre
Allemand Zahl
Anglais number
Arabe رقم
Chinois 数目
Espagnol número
Grec αριθμός
Hébreu מספר
Italien numero
Portugais número
Roumain număr
Russe число
Soninké jaatirenme
Turc sayi
Ukrainien числоஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி