உயிரெழுத்து மெய் அல்லது உயிர்மெய்யெழுத்துக்கலை ஒரே குரல் உமிழ்வில் உச்சரிக்கப்படுவது


Français syllabe
Albanais rrokjet
Allemand Silbe
Anglais syllable
Arabe مقطع لفظي
Chinois 音节
Espagnol una sílaba
Grec συλλαβή
Hébreu הברה
Italien sillaba
Portugais sílaba
Roumain silabă
Russe Слог
Soninké guda
Turc hece
Ukrainien складஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு