எதிர் காலம்


Français futur
Allemand Zukunft
Anglais future
Arabe مستقبل
Chinois 将来时
Espagnol futuro
Grec μέλλοντας
Hébreu עתיד
Italien futuro
Portugais futuro
Roumain viitorul
Russe будущее время
Soninké fo rinte
Turc gelecek zaman
Ukrainien майбутній часஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு