எழுத்து மூலம்


Français à l'écrit
Albanais me shkrime
Allemand schriftlich
Anglais in writing
Arabe للكتابة
Chinois 笔试
Espagnol por escrito
Grec γραπτά
Hébreu בכתב
Italien per iscritto
Portugais por escrito
Roumain la scris
Russe письменно
Soninké safanden ŋa/di
Turc yazma
Ukrainien письмовоஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு