எழுவாய்


Français sujet
Albanais lendë
Allemand Subjekt
Anglais subject
Arabe فاعل
Chinois 主语
Espagnol sujeto
Grec αντικείμενο
Hébreu נושא
Italien soggetto
Portugais sujeito
Roumain subiectul
Russe существительное
Soninké ɲan golliɲaŋaana
Turc özne
Ukrainien підметஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு