ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களுக்கு எதிரான நிராகரிப்பு மற்றும் பாகுபாடு


Français homophobie
Albanais homofobi
Allemand Homophobie
Anglais Homophobia
Arabe رفض و عنصرية تجاه المثليين
Chinois 恐同症
Espagnol homofobia
Grec ομοφοβία
Hébreu הומופוביה
Italien omofobia
Portugais homofobia
Roumain homofobie
Russe гомофобия
Turc homofobi
Ukrainien гомофобія
LSF   Langue des Signes Françaiseநடத்தை ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி