கண்டம்


Français continent
Albanais kontinenti
Allemand Kontinent
Anglais continent
Arabe قارة
Chinois 大洲
Espagnol Continente
Grec Ήπειρος
Hébreu יבשה
Italien continente
Portugais continente
Roumain continent
Russe Континент
Soninké dunde
Turc kıta
Ukrainien континентஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்