கவனிக்க


Français observer
Albanais me shiku
Allemand beobachten
Anglais observe
Arabe التامل
Chinois 观察
Espagnol observar
Grec παρατηρώ
Hébreu להתבונן
Italien osservare
Portugais observar
Roumain a observa
Russe наблюдать
Soninké (na a) faayi
Turc gözlemlemek
Ukrainien спостерігатиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு