காட்சி கலை


Français arts visuels
Albanais artet pamore
Allemand visuelle Kunst
Anglais visual arts
Arabe فنون بصرية
Chinois 视觉艺术
Espagnol artes visuales
Grec εικαστικές τέχνες
Hébreu אמנויות חזותיות
Italien arti plastiche
Portugais artes visuais
Roumain arte vizuale
Russe Изобразительное искусство
Soninké Giyanfanna
Turc görsel sanatlar
Ukrainien образотворче мистецтвоஆரம்ப பள்ளி பாடங்கள்