கூட்டுப்பாடல்


Français chorale
Albanais kor
Allemand Chor
Anglais singing
Arabe جوقة
Chinois 合唱
Espagnol coral
Grec χορωδία
Hébreu מקהלה
Italien coro
Portugais coro
Roumain cor
Russe хор
Soninké jamansuuge
Turc koro
Ukrainien хор
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள் மழலையர் வகுப்பு