சமுத்திரம்


Français océan
Allemand Ozean
Anglais ocean
Arabe محيط
Chinois 海洋
Espagnol Océano
Grec Ωκεανός
Italien oceano
Portugais oceano
Roumain ocean
Russe Океан
Soninké geeji
Turc okyanus
Ukrainien океанஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்