சமூக சேவகர்


Français assistante sociale
Albanais asistente social
Allemand Sozialarbeiterin
Anglais social worker
Arabe عاملة التوجيه والمساعدة الاجتماعية
Chinois 社会援助
Espagnol asistente social
Grec κοινωνική λειτουργός
Hébreu עובדת סוציאלית
Italien assistente sociale
Portugais assistente social
Roumain asistentă socială
Russe социальный работник
Soninké Hadaman deemanda
Turc sosyal yardim görevlisi
Ukrainien соціальна працівницяஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு யார்