தாள்


Français feuille
Albanais fletë
Allemand Blatt
Anglais sheet
Arabe ورقة
Chinois
Espagnol hoja
Grec κόλλα χαρτιού
Hébreu דף
Italien foglio
Portugais folha
Roumain foaie
Russe лист
Soninké dare
Turc kağıt
Ukrainien аркуш
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு