நான்காம் வகுப்பு (9 10 வயது பிள்ளைகள்)


Français CM1
Albanais klasa katër
Allemand 4. Klasse
Anglais year 9 to 10 years old
Arabe قسم ( من 9 الى 10 سنوات)
Chinois 小学四年级 (9到10岁)
Espagnol clase de 9 a 10 años
Grec τετάρτη δημοτικού (τάξη από 9 έως 10 ετών)
Hébreu כיתה ד'
Italien classe dai 9 ai 10 anni
Portugais 4.º ano
Roumain CM1 (clasa de la 9 la 10 ani)
Russe класс от 9 до 10 лет
Soninké siina naxatandi (siino kabi katta siino tanmi)
Turc ilkokul 3. sınıf (9-10 yaş arası)
Ukrainien 4 клас
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி பள்ளிப்பருவம்