படிக்க


Français lire
Albanais me lexu
Allemand lesen
Anglais read
Arabe يقرأ
Chinois
Espagnol leer
Grec διαβάζω
Hébreu לקרוא
Italien leggere
Portugais ler
Roumain a citi
Russe читать
Soninké nan xara
Turc okumak
Ukrainien читати
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு