(பெண்)மேற்பார்வையாளர்


Français surveillante
Albanais roje shkolle
Allemand Aufseherin
Anglais monitor
Arabe حارسة
Chinois 学监 (女)
Espagnol vigilante
Grec επόπτρια
Hébreu משגיחה
Italien sorvegliante
Portugais vigilante
Roumain supraveghetoare
Russe наблюдательница
Soninké koroosinda(yaxare)
Turc gözetmen
Ukrainien наглядачкаகல்லூரி யார்