மாமா


Français oncle
Albanais xhaxhai/daja
Allemand Onkel
Anglais uncle
Arabe عمّ / خال
Chinois 叔叔
Espagnol tío
Grec θείος
Hébreu דוד
Italien zio
Portugais tio
Roumain unchi
Russe дядя
Soninké kaawu/neega/faabatugunne/faabaxoore
Turc amca / dayı
Ukrainien дядько
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு