மனப்பாடம் செய்ததை சத்தமாக சொல்வது


Français réciter
Albanais me recitu
Allemand vortragen
Anglais to recite
Arabe يتلو
Chinois
Espagnol recitar
Grec διηγούμαι
Hébreu לשנן
Italien recitare
Portugais recitar
Roumain a recita
Russe Рассказывать
Soninké Na a ko yinmen ŋa
Turc ezber okumak
Ukrainien розповідатиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி