மனப்பாடம் செய்ததை சத்தமாக சொல்வது


Français réciter

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
me recitu
Allemand vortragen
Anglais to recite
Arabe يتلو
Chinois
Espagnol recitar
Grec διηγούμαι
Hébreu לשנן
Italien recitare
Portugais recitar
Roumain a recita
Russe Рассказывать
Soninké Na a ko yinmen ŋa
Turc aktarmak
Ukrainien розповідатиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி