முக்கோணம்


Français triangle
Albanais trekëndësh
Allemand Dreieck
Anglais triangle
Arabe مثلّث
Chinois 三角形
Espagnol triángulo
Grec τρίγωνο
Hébreu משולש
Italien triangolo
Portugais triângulo
Roumain triunghi
Russe треугольник
Soninké sellinsondonme
Turc üçgen
Ukrainien трикутникஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி