வட்டாரி


Français compas
Albanais mot inexistant
Allemand Kompass
Anglais compass
Arabe بوصلة
Chinois 圆规
Espagnol compás
Grec διαβήτης
Hébreu מחוגה
Italien compasso
Portugais compasso
Roumain compas
Russe Циркуль
Soninké konponoonikutaade
Turc pergel
Ukrainien циркульஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்