வருத்தம்


Français triste
Allemand traurig
Anglais sad
Arabe حزين
Chinois 伤心
Espagnol triste
Grec λυπημένος
Italien triste
Portugais triste
Roumain trist
Russe грустный
Soninké sunonte
Turc üzgün
Ukrainien сумнийஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு