விடை காண்


Français résoudre
Albanais me zgjidh
Allemand lösen
Anglais solve
Arabe الحل
Chinois 解答
Espagnol resolver
Grec λύνω
Hébreu לפתור
Italien risolvere
Portugais resolver
Roumain a rezolva
Russe решать
Soninké (na) yaaxe bagandi
Turc Çözmek
Ukrainien розв'язуватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு