செயல்பாடுகள் [activites]

படங்களை காட்டுதல்
செயல்பாடுகள்
கூட்டுப்பாடல்
தசை வலுப்படுத்தும் உடற்பயிற்சி
ஓவியம்
கதைகள்
பாடல்
பள்ளி நேரத்திற்குப் பின் நடக்கும் செயல்பாடுகள்
நடனம்
பொழுதுபோக்குகள்
விளையாட்டு
விளையாட்டுகள்
வரைதல்
இசை
அணி விளையாட்டு
படக்கதை புத்தகம்
விளையாட
பகல் உறக்கம்
விளையாட்டுப்பொருட்கள்
பந்து
புத்தகம்
பிறந்தநாள்
குடும்ப பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுகள்
விளையாட்டு நடவடிக்கைகள்
வழக்கமாக தூங்க​வைக்கும் நேரம்
மாணவர்கள் ஓய்வெடுக்கும் நேரம்
நீச்சல் தடாகம்
ta domaineThème TA [theme][comportement] நடத்தைஅழைப்புகள் [invitations]ஆடைகள் [vetements]ஆரம்ப பள்ளி [Élémentaire]இடம் [locaux]உடல்நலம் [sante]உணர்ச்சிகள் [emotions]உணவு [repas]கணக்கு [mathematiques]கற்றல் [apprentissages]கல்லூரி [Collège]கல்வி சுற்றுலாக்கள் [sortiesscolaires]குடும்பம் [famille]செயல்பாடுகள் [activites]சேர்க்கைகள் [inscriptions]நிர்வாகம் [administratif]நிறங்கள் [couleurs]நேரங்கள் [horaires]பள்ளிப்பருவம் [Scolarité]பாடங்கள் [matieres]பிரஞ்சு [francais]புவியியல் பாடம் [geographie]பொருட்கள் [materiel]மழலைக்கல்வி [Petite enfance]மழலையர் வகுப்பு [Maternelle]மொழி [langues]யார் [qui]