பிரஞ்சு [francais]

படங்களை காட்டுதல்
உயிரெழுத்து மெய் அல்லது உயிர்மெய்யெழுத்துக்கலை ஒரே குரல் உமிழ்வில் உச்சரிக்கப்படுவது
சொல்வதெலுதல்
ஒரு வினைச்சொல்லின் இணைப்பைப் படிப்பது அல்லது எழுதுவது
இணைத்தல்
இலக்கணம்
எழுத்து
இணைப்புச்சொல்
பெயரடை
இறந்தகால வடிவம்
வாக்கியம்
நிறுத்தற்குறிகள்
அதன் பொருளை முடிக்க அல்லது தெளிவுபடுத்த மற்றொரு வார்த்தை அல்லது மற்றொரு முன்மொழிவுடன் இணைக்கப்பட்ட சொல் அல்லது முன்மொழிவு
இன்னொன்றை தீர்மானிக்கும் சொல்
பெண்பால்
எதிர் காலம்
ஆண்பால்
சொல்
ஒரு நபர் விலங்கு அல்லது ஒரு பொருளைக் குறிக்க பயன்படுத்தப்படும் சொல்
ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு பொருளைக் குறிக்கும் பெயர்
இறந்தகால வடிவம்
பன்மை
ஒருமை
எழுவாய்
வினைச்சொல்
உயிரெழுத்துக்களின் உச்சரிப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிட அல்லது இரண்டு சொற்களை வேறுபடுத்துவதற்கு (பிரெஞ்சு மொழியில்) கிராஃபிக் அடையாளம்
பிரததிப் பெயர்ச் சொற்கள்
வாக்கியங்களின் வகைகள்
இலக்கியப் பாடம்
எழுத்துக்கூட்டல்
கட்டுரை
இந்த வார்த்தைக்கு தமிழ்ச் சொல் இல்லை (ce mot n’existe pas en tamoul)
நிகழ் காலம்
இறந்தகால வடிவம்
ta domaineThème TA [theme][comportement] நடத்தைஅழைப்புகள் [invitations]ஆடைகள் [vetements]ஆரம்ப பள்ளி [Élémentaire]இடம் [locaux]உடல்நலம் [sante]உணர்ச்சிகள் [emotions]உணவு [repas]கணக்கு [mathematiques]கற்றல் [apprentissages]கல்லூரி [Collège]கல்வி சுற்றுலாக்கள் [sortiesscolaires]குடும்பம் [famille]செயல்பாடுகள் [activites]சேர்க்கைகள் [inscriptions]நிர்வாகம் [administratif]நிறங்கள் [couleurs]நேரங்கள் [horaires]பள்ளிப்பருவம் [Scolarité]பாடங்கள் [matieres]பிரஞ்சு [francais]புவியியல் பாடம் [geographie]பொருட்கள் [materiel]மழலைக்கல்வி [Petite enfance]மழலையர் வகுப்பு [Maternelle]மொழி [langues]யார் [qui]