இத்தாலியன் பாடம்


Français italien
Albanais italisht
Allemand italienisch
Anglais italian
Arabe إيطالية
Chinois 意大利语
Espagnol italiano
Grec Ιταλικά
Hébreu איטלקית
Italien italiano
Portugais italiano
Roumain italiană
Russe итальянский
Soninké italiyenxanne
Turc İtalyanca
Ukrainien італійська мова
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மொழி