கிழக்கு


Français Est
Albanais lindje
Allemand Osten
Anglais East
Arabe شرق
Chinois
Espagnol este
Grec Ανατολή
Italien Est
Portugais este
Roumain Est
Russe Bосток
Soninké Kinbakka
Turc Dogu
Ukrainien Східஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்