தார்மீக மற்றும் குடிமைக் கல்வி (குடிமகனாகத் தயாராகும் பள்ளிப் பாடம்)


Français EMC (éducation morale et civique)
Albanais edukata qytetare
Allemand Staatsbürgerkunde + Ethik
Anglais Civics class (US)
Arabe التربية الأخلاقية والمدنية
Chinois 道德与公民教育课
Espagnol educación cívica
Grec κοινωνική και πολιτική αγωγή
Hébreu אזרחות
Italien educazione civica
Portugais Educação Moral e Religiosa
Roumain educaţie morală şi civică
Russe школьный предмет EMC
Turc ahlak ve yurttaşlık eğitimi
Ukrainien шкільний предмет EMCஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பாடங்கள்