பூமி


Français Terre
Albanais toka
Allemand Erde
Anglais Earth
Arabe الارض
Chinois 地球
Espagnol la tierra
Grec Γη
Hébreu כדור הארץ
Italien Terra
Portugais terra
Roumain Pământ
Russe Земля
Soninké ɲiine
Turc Dünya
Ukrainien Земляஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம் மழலையர் வகுப்பு