கோபம்


Français colère
Allemand Wut
Anglais anger
Arabe الغضب
Chinois 怒气
Espagnol rabia
Grec θυμός
Italien rabbia
Portugais raiva
Roumain mânie
Russe злость
Soninké butte
Turc öfke
Ukrainien гнівஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு