ɲiiɲanberanxaranŋemoxoyokkuyiraamuyigandexirinduxaraŋexaranwuxarankittuxannewaxatinutoxosafandesahakonpokokayiti xibaarekaadunkojiinujaatinxaranŋegollufaransebuttebakke

ɲiiɲanberanxaranŋe

Afficher les images
ɲiine
dunde
geeji
gide
sella muraye walla a tawaye moxo
Kinbakka
fanŋe
gundundebe
gunne
ginge
ɲiiɲingiya
saranjama
duna
gide
taaxaano
ɲanxeppu
geejinraqe
geeji
Saaheli
Kinxenna
jamaane
xoole
Banbuxu
ɲiiɲanxolle
ɲiiɲanxollinyaaxe
ñiiñansawura

moxo

Afficher les images
nyamoxo xibaare
Moxo
manxanŋe
ɲangiye / ɲanginde
Nan sigi do me
ɲanmoxo
gajalla
yaamarinte
(na a) bagandi
haqu
(na a) tooro
(na a ) katu
sire
marantanbalaaxu
(fo) kabante
gaare
(na a) ɲangi
sariyanu
(na) me katu / nan gaja
toŋu
waajibitafiinu/sigirangollu

yokku

Afficher les images
giyangubo
yokku
duudu
duudun sakosi
tetini
subahaananmasi
saki
kittiduntelefo
jagondisolle
dikisioneri
xa renme foton ta na ke kitta
xa na ke xobo
Bootonne
Xemecu
Xaranlensakkosi
Kaayitimarara
konponoonikutaade
Bootonne
kootakutaaden kitaabe
wallaha
ɲuxa
jaatendimesi
jungukutaade
mele
dare
fetiri
buruxaade
sugundaadiwanqifo/ biiberowanqifo
kaayitinaxanda
xarankitaabe
kaayiti
xiilikutaade
xalibisegaade
Safandikitaabe
Xalibe
Xalibisegu
tele

yiraamu

Afficher les images
xeto
yiraamu
boore yiraamu
basikketintepu
kufune
mulliragedoroke
gollinyayiraame
xaye yiraamu
lanxanna
kittinsooti
na yiraamun bagandia
na yiraamun rondi
tansooti
konpoduntepunu
simisi, doroke
ŋunanlenme
sipu
ŋuno
piliweeri
rechange
booriyiraame
oroobu
(nan) boore
Tepunu
Xiñiyinyiraamu

yigande

Afficher les images
yigande
yigera nta
soxubanfo / suxubanfo
yaraxate
nellanfo / lellanfo
ñaaxame
nan mini / na a mini
nan yige / na a yiga
laxasalanqufo
yittirenme
xati
nanxonŋu
buuru
ñexe
tiye
xosu
leminen nan xawa yigene soxuban
yittirensoronte/konpoti
sugundaade/ biibero
xarallan yiraxataye
sugudinde
nan ri ti sugundaaden ŋa/biiberon ŋa ?
selladunyigeye
fonxalliyinsinte
yigandikutukutunte
yigandiyinsinte
faringijitiyintanŋa
tiyintanŋa
yawo
Ji
foromaasi

xirindu

Afficher les images
Xa ri xa na dangumaane yogo ko
xirindu
menyiyu
saarano menyiyea
xaranla xirise menyiye nwa
xaranla xirise menyiye nwa
mewalle wa nwa xa maxa
xa wa munda o na me wari ba ?
xa rawa riini ___ bire nwa
saarano kafe
siine nyemeyen feeti
kerimeesi
wajibi fe
wajibin ya ni
meɲiye an do xarallan yinmankayaxaren naxa
meɲiiye an do xallan yinmankayugon naxa
meɲiye an do xaranmoxonun naxa
Xarankitaabinlenmen kininde
Xa rawa riini ba ?
o wa xa bisimilana

xaraŋe

Afficher les images
xarala xoore
deena sapa
fo tugunu sapa
fo yokoto sapa
fo xoru sapa
xaranyinfana
leminan naxadunko (na wuttu xasu tanmi do fillo katta tanpille do xasu naxati
siina fillandi (siino ɲeri katta siino segi sapa)
siina sikkandi (siino segi katta siino kabi sapa)
siina naxatandi (siino kabi katta siino tanmi)
siina karagandi (siino tanmi katta siino tanmi do baane)
siina tunmundi (siino tanmi do baane katta siino tanmi do fillo)
siina ɲerundi (siino tanmi do fillo katta siino tanmi do sikko)
siina segundi (siino tanmi do naxato katta siino tanmi do karago)
siina kabundi (siino tanmi do karago katta siino tanmi do tunmu)
siina tanmundi (siino tanmi do tunmu katta siino tanmi do ɲeru)
demiye (leminankoroosikan ŋa)
leminan xooro (na wuttu tanpille do xasu naxati katta siino sikki)
leminan tugunnu (na wutu xasu filli do taxande katta xasu tanmi do fillo)
Xibaarindinden kitaabinlenme
Xaranŋen tiifiye
Xaranlensaaranon sugandinde
Xaralan bulunŋe
Jikkunden dagakaaneye
Durandeemande

xaranwu

Afficher les images
xaranwu
na a faamu
na a noono
nan sefe
safande
xootoyen wa xa renme kamma
xaranwe
nan terinke
nan safandi
na a ko
xa renme nwa dagana kaane
nan xara
xaranwe
xa renmen wa xaranwana jawaye di
Nan banbe
Na a ko yinmen ŋa
Na a tirindi
Na a ceexuceexu
Na a tukka
Na i kitten wure wutu
Xuuto
Jaarabinde
(nan) taaxu
sigiru
Na a sigirinko
(nan) golli
na a fatanfansi
(na a) bangandi
(na a) terebande
na a muuru / na a mundu
(na a) maxankutu
(nan) sinme
na i katu me yi
(na a) tinmandi
jaabido / jaabi
xaranta
terebande
(na a) jaabi
(na a) ko
(na a) faayi
(na a) terebande
(na a) sinma
safanden ŋa/di
digaamen ŋa/di
na a ro a di / na ro a yi
(na a) wure xiiri
(na a) tafundi
(na a) fana
na goori katu
(na a) sinma
demintafiinu
konŋe
xanne
xottinkitaabe
darinyaaxe
(na) yaaxe bagandi
diganxotte
an wuji jamu ?
Nawaari
O wa ta tana

xarankittu

Afficher les images
tagangollu
faranse
Jaatinxaranŋe
Giyanfanna
Fonxottinxaranŋe
biredoomaaxun xaranŋe
ɲiiɲanberanxaranŋe
taarixu
xarankittu
Fonsawuranxaranŋe
fo biranton xaranŋe
fotagandimoxo

xanne

Afficher les images
xanne
xa na kan xannu konwo?
xangabe konnaana
alimanxanne
angelenxanne
araabinxanne
esipaɲoolinxanne
italiyenxanne
porutugeesinxanne
iriisinxanne

waxatinu

Afficher les images
waxatinu
lenki
xunbane
daaru
soxuba / suxuba
kinsiga
nelle/lelle
nelle / lelle
tenenŋe
talaata
araaba
alaxamisa
juma
sibiti
alahadi
nan ña yere
an ta yere
an ta yere
a ma leele
a leele
wunyinde
texendinde
tuumaye
Xaranwen nta
xaranwen wa sikki
xaranwe jope ne
xa ri gemmu xa renmun wa
Sugansuganka texente
(xaranmoxon) da gollen sigindi
(nan) ro
a wa teqene
koyidanginte
koyiriye
xasudanginte
xasumukke xasuriye
xaranŋun wa jopene
a wa wuɲini
(nan) bagu
leminankoroosika nta no
Kinsigantuumaye

toxosafande

Afficher les images
kayitinu
natali
jonko
wutiye
sinyatiri
xa da xa toxo safa sado
yigiraqe toxo safaye
xarala xoore toxo safaye
xarala tugune toxo safaye
toxonsafe yigeran wa
xa renme toxo safe
xa renme toxo ma safe
Tirindindun wa xa maxa ba ?
xa haajun wa deemanden wa ba?
xa sugandi
toxosafande
toxosayen kayiti
xarallanaxadunken toxosafande
toxosafande naxadunxarallan ŋa
toxosafande leminankoroosikan ŋa

saha

Afficher les images
digatelenwondaana
digatelenwondaana
masiibo
yitiye
jogiye waxinde
lanbure
te
yinbikallaano
kanbo
toru
jaarandaana / dogotooro
yaaxo
asima
duunye
dabanye
janbandaana
janbandaana
coronavirus wattifunse
fatankumu
jogiye
jogiye
tooxe
yinmankara
noxudunkuttu
watunte
watte
fare
yaaxanduŋaaru
yittu
safaarindare
fo karabante
pingu
nan daga du faayi
nan xawa telle jaarandiran
na du jaara
Nan wati
kotolle
doxotoronkaayiti
leminandaarite (a seno falle)
tanpinte
xore
leminen xenqe siri ba?
fatankumun wa leminen wa ba?
leminen ma saha ya ba?
parasitamooli
(watten) taagumansu
tawoyen do murayen moxo
booxonde/faraxunde
Xenqo
Sahan kitaabinlenme
Kittikareyen kitaabinlenme
Neeninxaayandan deemande
Laada
Saha

konpo

Afficher les images
Konpo
ro raxe
kitaabinkonpe
bafe
sangabera
saxukonpe
ro raxe
sangabera
jooxe
xarankonpe
xaran taaxaade
golliraxe
taaxaade
fo laqe
dorokojongifo
ñagamanxolle
taabali
wallaha xoore
kitaabinkonpe
meeri
ka
yigeraxe
deenan xaranla
xarala
sella
leminansennondira
yigera
wureedunxaralla yinfilla
naxadunxaranŋe
ɲiiɲanyaaxe
yigera
fatanxaayera
taye
nooge
senoye
xarallenkorosindira
Sugansuganka
Saridiŋe
fatanxayara

ko

Afficher les images
lemine
yugunne
aranwudaana yaxare
xaranŋundaanayugo
xaranla yinmakke (yugo)
koorosindaana
xaranlenma
mejanyaxare
xaranwudaana yugo
xaranla yinmakke(yaxare)
renragadaana
jaaraadaana yugo
rentigintindaana
yaxanne
mejanyugo
xaranŋundaanayaxare
renragadaana
koorosindaana
xaranmoxo demaana
jarandaana demadaana
leminankoroosikan golliɲaŋaana
leminankoroosikan yinmankayugo
leminankoroosika yinmankayaxare
yinmankayugo
yinmankayaxare
koroosinda(yugo)
xaranmoxoyugo
xaranmoxoyaxare
naxandunxaralla yinmanka (yugo)
naxandunxaralla yinfilla kiteyun do a yoku marandaana
wureedunxarallan yinfillan yinmanke (yaxare)
koroosinda(yaxare)
jikkunden arayindaana
Xaralenyinmanke
Xaralensaarananyinmanke
Hadaman deemanda
yugunnu
yaxannu
menjaŋu

kayiti xibaare

Afficher les images
sefen xibaare
na yaamariye kini an footon wutten ŋa
a n xawa
(fo) nafante
(fo) nafante
xarallenjagngiranton bisimilamoxo kaayiti
soron yaamarinto
lendunjaaxon do leminatugunnu tangara
(fi) karabante
rensaaraanandeemande
Siransin seedankaayiti
Konpondeemande
Xaransiransi

kaadunko

Afficher les images
kaadunko
saaraano
saaxa
faaba
xoxonayugo – gidayugo
xoxonayaxare – gidayaxare

kisemanu do mamanu
jatigi
renmen do ko birene doome
woliyaxare
xoxonayaxare/gidayaxare
xoxonayugo/gidayugo
baayi / saaxatugunne / saxaxoore
kaawu/neega/faabatugunne/faabaxoore
Kisima
Maama
lenyugo
lenyaxare

jiinu

Afficher les images
jiinu
xulle
bula
makkaji
binne
goro ji
singomuji
dunbe
darijixaye
xallibinne

jaatinxaranŋe

Afficher les images
yirigande
kafumande
bagandinde
katunde
taxandinde
taxande
(na a) xiiri
(na a) kafu a yi
jaate
konpojunguntanne
konponoone
jaatirenme
(na a) taxandi
Konpe
nooninxaranŋe
sige
xooroye
giiloye
(na a) xense
xensendu / xensendaadu
na a katu a yi
jaatirenme
konpojungujungunte
(na) jaaten bagandi
jaatiyaaxabagande
konpojungunte
(na a) baga yi
sellinsondonme
jattirenxaranŋe
bera xooroyen haqe
noone
nooni xepante
nooninfunu
nooninfata
yoorinde
taxande
dunfillo
sawura
jungo
nooninsawuranu

gollu

Afficher les images
gollu
jamansuuge
fataxaayande
jago
na a noono
suuge
xaranfalle gollu
rege
xidifataye
fatanbakke
sangu
natali
suuge
jaman xaayanden
wokolo
nan sanga
nellanxenq
sangafoonu/saganyokku
xooda
kitaabe
Siinanyillaye
Hadaman sangu
Fatanbakken gollu
xenqondimoxo
Tuumabire
Tubaabunxiñira

faranse

Afficher les images
guda
yindunsafande
(na a) yilla
ɲangollinyillande
xansariya
maxankutaade
fo danginte laate deminte
sigire
tokkinde
xotte
toxo logoonte
toxo xerexerente
fo danginte tinte
jama
diganta
sigaade
tinmanda
fatanfansindaade
yaxarinma
fo rinte
yugunma
baanaaxu
ɲan golliɲaŋaana
ɲangolle
xandaraja
saagabattun seega
digantanxaabilanu
adabu
xansafandisariya
safandimoxon xaranŋe
(na a) gemundi
saasa /waca
fo danginte laate

butte

Afficher les images
sondonxaasante
Nan buttu
Nan tooxi
jootinte
sunonte
ñaxalinte
kanne
suuxaana
butunte
mulle
butte
Ñaxaliye
Yaagu
Tunbakke
xanuye
sunoye/sunaye
kiillitaaxe
butte

bakke

Afficher les images
bakke
siniimanka
siiriki
dinme
terende
a wa tugeene
xafun ya ni (a nta tugeene)
wurufoonun nwa
ta nwa
biisi
metoro
Na taqikafo nan ri ti
xa rawa o tunsiini
o wa telle dimmu
o wa telle misen wa
(xarallan) bakku
daabangalle
Killikutiye
Allantagaye